Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι η ενημέρωσή πελατών αναφορικά με τη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679, (GDPR).

Στα προσωπικά σας δεδομένα ανήκει κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει, στην ταυτοποίηση σας ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν στοιχεία όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνων και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει την ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ 2016/679, (GDPR) και της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας.

 

Συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Η EXPERTS360 ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όπως (χωρίς να εξαντλούνται):

  • Ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο.
  • Τη μεταξύ μας επικοινωνία – όπως η καταγραφή μίας κλήσης που πραγματοποιείται προς το τηλεφωνικό μας κέντρο, ενός e-mail, μίας επιστολής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας με την Εταιρία μας.
  • Χρησιμοποιούμε cookies και συναφείς τεχνολογίες που παρέχουν διευκόλυνση πρόσβασης και χρήσης συγκεκριμένων υπηρεσιών ή /και σελίδων του δικτυακού ιστοτόπου και για στατιστικούς λόγους.

 

Σκοποί επεξεργασίας και Νομική βάση

 

Πραγματοποιούμε επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφορετικούς σκοπούς, όπως:

  • Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
  • Στο πλαίσιο της ενημέρωσής σας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρίας μας.
  • Στο πλαίσιο απάντησης στις ερωτήσεις σας αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.
  • Στο πλαίσιο προάσπισης και διασφάλισης των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας μας.
  • Πληροφορίες που μας αποστέλλετε ή μας δίνετε εσείς, κατά την επικοινωνία μαζί μας ή την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, με ηλεκτρονικό ή άλλο μέσον.

 

Τήρηση των Προσωπικών Δεδομένων

 

Τα δεδομένα σας τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η συμβατική μας σχέση και μετά τη λήξη της για όσο χρόνο απαιτεί η σχετική νομοθεσία ή για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρίας μας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

 

Cookies

 

Χρησιμοποιούμε cookies και συναφείς τεχνολογίες που παρέχουν διευκόλυνση πρόσβασης και χρήσης συγκεκριμένων υπηρεσιών ή /και σελίδων του δικτυακού ιστοτόπου και για στατιστικούς λόγους. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορούν να αποθηκευτούν στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη χωρίς να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Η χρήση των cookies και αποδοχή/απενεργοποίηση των cookies από τον επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας υπόκειται στην παρούσα Πολιτική και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών».

Eάν ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να μην δέχεται cookies από την Ιστοσελίδα, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα προσπέλασης και χρήσης όλων των δυνατοτήτων της.